Provoz školy od 12. 4. 2021 - informace

Změna - od 3. 5. 2021 se žáci budou testovat pouze 1x týdně a to vždy v pondělí.

Provoz základní školy a školní družiny

Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka a činnost školní družiny pro žáky všech ročníků 1. stupně a to v rotačním režimu následovně:

  • v lichém týdnu od 12. 4. 2021 nastoupí žáci 1. B, 1. C, všechny třídy 2. ročníku a všechny třídy 5. ročníku
  • v sudém týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí žáci 1. A, 1. D, všechny třídy 3. ročníku a všechny třídy 4. ročníku.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat formou procházek venku. Pro žáky, kteří jsou doma, je povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce (připomenou třídní učitelé). Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat jednak videokonferecí a jednak reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.
Pro žáky 1. až 3. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem.

Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

  • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou)
  • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
  • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem nebo psychologem s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz základní umělecké školy

Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje i prezenční výuka v základní umělecké škole. Bude probíhat jen v případech individuální výuky a mohou probíhat i individuální konzultace za přítomnosti jednoho žáka a jednoho pedagoga.

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky 1. stupně vyučující se prezenčně je v době od 11.45 h do 13.30 h bez omezení. Žáci těchto ročníků využívají pouze jídelnu č. 1. Ostatní žáci, kteří se nevzdělávají prezenčně, si mohou ve školní jídelně odebrat dotovaný oběd pouze do jídlonosiče přes vydávací okénko v jídelně č. 2 a to v době od 11.45 h do 13.30 h.

Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

  • mít nasazenou roušku mimo dobu konzumování stravy a před vstupem si umýt a vydezinfikovat ruce
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
  • stoly obsazovat maximálně dvěma žáky nebo dle pokynů pedagogů
  • v případě odebírání obědů do jídlonosiče je nutné mít nasazenou roušku, před vstupem si dezinfikovat ruce a dodržovat rozestupy 2 m

Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. stupně na příslušný týden automaticky od 12. 4. 2021 (nebo od 19. 4.) přihlášeny. V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosiče v době distanční výuky je nutné školní jídelnu kontaktovat a oběd přihlásit.

Provoz školního poradenského pracoviště

Individuální práce s klientem ve školském poradenském pracovišti (psychologové, výchovní poradci, sociální a speciální pedagog ...) je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském pracovišti.

Testování

U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky v ZUŠ. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedení žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Na testování bude každá třída rozdělena na dvě skupiny. Každá skupina bude v jiné třídě (sdělí třídní učitelé). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobě (jeden zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě bude testování probíhat v době od 7.00 h do 8.00 h v tělocvičně č. 132 (v lichém týdnu 1. B a C a 2. A v sudém týdnu 1. A a D a 3. A) a v tělocvičně č. 133 (v lichém týdnu 2. B, C a D a v sudém týdnu 3. B, C a D) a ve vestibulu školy (před vstupem do školní družiny) v době od 6.00 h do 7.00 h. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). Žák s doprovázející osobou jdou rovnou do prostoru tělocvičen (žák nejde nejprve do šatny). Škola je připravena žákům při samotestování ve třídě maximálně pomoci a domníváme se, že přítomnost doprovodu (třetí osoby) není běžně nutná. Velký počet takových doprovodů by velmi zpomalil průběh testování, zvýšil možnosti přenosu nákazy a škola by těžko hledala další prostory.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy (např. ve školní družině nebo první hodinu).

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Odkaz na instruktážní videa k testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Další materiály k testování:

školní zpravodaj / 7.dub 2021 P. Němeček

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 28.7.2021