Vítejte na stránkách základní a základní umělecké školy v Českých Budějovicích. Naše škola se nachází na sídlišti Vltava a proto se jí tady u nás říká zkráceně ZŠ VLTAVA. Ve 36 třídách máme 817 žáků na ZŠ a 310 žáků na ZUŠ.

Provoz školy od 10. 5. 2021 - informace

Provoz základní školy a školní družiny

Od pondělí 10. 5. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka i pro žáky 2. stupně. Rotační výuka bude ve škole organizována následovně:

  • v lichém týdnu od 10. 5. pokračují žáci 1. B, 1. C, všechny třídy 2. r., všechny třídy 5. r. a nově všechny třídy 8. r. a všechny třídy 9. r.
  • v sudém týdnu od 17. 5. pokračují žáci 1. A, 1. D, všechny třídy 3. r., všechny třídy 4. r. a nově všechny třídy 6. r. a všechny třídy 7. r.

Do školy budou vstupovat žáci 2. stupně bočním vchodem (při pohledu na hlavní vchod vpravo), pak jdou do šatny a odtud do třídy.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Při dělených hodinách bude zachována homogenita třídy (nebudou se třídy promíchávat). Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat venku. Pro žáky, kteří jsou doma, je povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce (připomenou třídní učitelé). Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat jednak videokonferecí a jednak reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.

Pro přihlášené žáky 1. stupně bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem. Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

  • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou)
  • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
  • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem nebo psychologem s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz základní umělecké školy

Od pondělí 10. 5. 2021 pokračuje i prezenční výuka v základní umělecké škole. Výuka bude probíhat ve vnitřních prostorách s max. počtem 3 žáků. Je umožněna též osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy.

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky 1. stupně vyučující se prezenčně je v době od 11.45 h do 13.30 h bez omezení. Žáci těchto ročníků využívají pouze jídelnu č. 1.

Žáci 2. stupně vyučující se prezenčně využívají v době od 12.35 h do 13.30 h pouze jídelnu č. 2, od 13.30 h pak jídelnu č. 1 i č. 2 (v obou jídelnách je stejné jídlo). Ostatní žáci, kteří se nevzdělávají prezenčně, si mohou ve školní jídelně odebrat dotovaný oběd pouze do jídlonosiče přes vydávací okénko v jídelně č. 2 a to v době od 11.45 h do 12.30 h anebo v době od 13.45 h do 14.00 h v jídelně č. 1. Vstup do jídelny je pouze zadním vchodem od areálu TJ Vltava (nikoliv přes školu!)

Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

  • mít nasazenou roušku mimo dobu konzumování stravy a před vstupem si umýt a vydezinfikovat ruce
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
  • stoly obsazovat maximálně dvěma žáky nebo dle pokynů pedagogů
  • v případě odebírání obědů do jídlonosiče je nutné mít nasazenou roušku, před vstupem si dezinfikovat ruce a dodržovat rozestupy 2 m.

Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. i 2. stupně na příslušný týden automaticky od 10. 5. 2021 (nebo od 17. 5.) přihlášeny. V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosiče v době distanční výuky je nutné školní jídelnu kontaktovat a oběd přihlásit.

Provoz školního poradenského pracoviště

Individuální práce s klientem ve školském poradenském pracovišti (psychologové, výchovní poradci, sociální a speciální pedagog ...) je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském pracovišti.

Testování

Testování žáků bude probíhat pravidelně. Na 1. stupni to bude 1x týdně vždy v pondělí, na 2. stupni pak 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy (např. ve školní družině nebo první hodinu).

U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky v ZUŠ. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedení žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobě (jeden zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě bude testování probíhat v době od 7.00 h do 7.45 h v tělocvičně č. 132 a ve vestibulu školy (pouze před vstupem do školní družiny) v době od 6.00 h do 7.00 h. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). Žák s doprovázející osobou jdou rovnou do prostoru tělocvičen (žák nejde nejprve do šatny). Škola je připravena žákům při samotestování ve třídě maximálně pomoci a domníváme se, že přítomnost doprovodu (třetí osoby) není běžně nutná. Velký počet takových doprovodů by velmi zpomalil průběh testování, zvýšil možnosti přenosu nákazy a škola by těžko hledala další prostory. Testování žáků 2. stupně bude probíhat ve třídách. V pondělí od 8.00 h při třídnické hodině, ve čtvrtek pak od 7.35 h do 7.55 h v kmenové třídě (nutnost být ve třídě v 7.35 h). Tento den bude boční vchod otevřen od 7.30 h.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Další materiály k testování:


nejbližší prázdniny za: 54 dní Letní prázdniny

8. května

Den osvobození

15. května

Den rodin

10. června

Vyhlazení obce Lidice

27. června

Den památky obětí komunistického režimu

1. července

Letní prázdniny

28. září

Den české státnosti

28. října

Den vzniku samostatného československého státu

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii

ZOBRAZIT KALENDÁŘ

MOTTO

Vzdělávání je mnohem více než jen poskytování znalostí a schopností, jejichž prostřednictvím jsou dosahovány naše omezené cíle. Jde také o to, otevřít dětem oči, aby viděly potřeby a práva ostatních. Musíme svým dětem ukázat, že jejich činy mají univerzální rozměr. A musíme najít způsob, jak vybudovat jejich přirozený pocit empatie, aby cítily pocit zodpovědnosti k ostatním. Protože to je to, co nás pohání k činnosti. (Dalajláma)

Informace o projektech EU

Další projekty

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

V rámci projektu byla provedena oprava koupelny a 2 šaten, které tvoří zázemí sportoviště školy. Škola disponuje 3 tělocvičnami a venkovním sportovním areálem (hřiště na kopanou, atletická dráha, doskočiště, vržiště, hřiště na beach volejbal). Výsledkem je plně funkční, hygienicky a esteticky odpovídající a provozně efektivní koupelna a 2 šatny. Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z Dotačního programu Podpora sportu.

Celkové náklady: 1.323.740,- Kč    Přidělená dotace: 550.000,- Kč

ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, Česká republika - CZECHIA, EUROPE

Telefon: +420 385 524 203, e-mail: zs@zsvltava.cz, IČ: 00666131 | GPS: 48.9925042N, 14.4520092E

Veřejný profil zadavatele | MŠMT | RVP | 8.5.2021